Bana 23 Nisan'ı Anlat Yarşma Duyurusu

Bana 23 Nisan'ı Anlat Yarşma Duyurusu

İzmir Rotary Kulübü

İZMİR ROTARY KULÜBÜ

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

 1. YIL “BANA 23 NİSAN’I ANLAT” ÖDÜLLÜ VİDEO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU:

Bu yarışmanın konusu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ve TBMM’nin açılışının 100. Yıldönümünün kutlanmasına ve değerinin vurgulanmasına vesile olacak, ulusal değerlere, çocuk ruhuna, yaş özelliklerine ve beğenisine uygun şekilde düşünülmüş,  onların iç dünyasını anlatan videoların katılacağı bir yarışmadır.

AMAÇ:

 1. Çocuklarımızın 23 Nisan’ın ruhuna uygun videoları ile toplumun ulusal değerlere karşı hissiyatının artmasına katkı sağlamak,
 2. Çocukların ulusal duygularını topluma duyurmak,
 3. Yaşanan Covid-19 salgını sürecinde evde vakit geçiren çocuklarımıza moral motivasyon olarak destekte bulunmak.

YARIŞMAYA KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 1. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.
 2. Yarışmaya 6-9 yaş grubu ve 10-13 yaş grubu olan çocukların velileri katılabilir. Her iki yaş grubunda ilk 10’a giren, ilk 3’e özel ödül, diğerlerine mansiyon ödülü verilecektir.
 3. Yarışmaya katılım bireyseldir
 4. Başvuranlar yarışmaya en fazla 1 video ile katılabilir.
 5. Başvuruyu yapacak Kişi İletişim adresini de başvuru ile birlikte göndermelidir(Adres, Telefon ve Mail)
 6. İzmir Rotary Kulübü ödüllerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 7. Yarışmaya katılan kişiler, şartnameyi kabul etmiş sayılır. Aşağıdaki aydınlatma ve hakların devri metni yarışma şartnamesine dahildir.

AYDINLATMA VE HAKLARIN DEVRİ:

 

İzmir Rotary Kulübü, düzenlediği  “Bana 23 Nisan’ı Anlat” yarışması kapsamında veliler tarafından gönderilecek çocuklarının ses ve görüntülerini içeren videoları , Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, istisna olarak ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine de uygun olarak, veliler ve çocukların kişisel verilerini; elde etme, kaydetme, Kanun’da öngörülen sürelerde depolama, muhafaza etme, sınıflandırma, işleme, yasal sınırlar dahilinde üçüncü kişilerle paylaşma şeklinde işlenecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, gönderilen ya da paylaşılan videolarda yer alan kişisel veriler; işlenmekte ve imha politikasına uygun olarak istem üzerine ve/veya periyodik olarak silinmekte/yok edilmekte/anonim hale getirilmektedir. İş bu aydınlatma ve açık rıza metninin kabul edilmesi ile, çocuklarının video ile  çekilmiş görüntülerini gönderen velayet hakkı sahipleri, kendilerinin ve çocuklarının kişisel verilerinin İzmir Rotary Kulübü’nün www.izmirrotary.org resmi internet sitesi ile  sosyal medya alanları ile dahili, harici ve bulut depolama alanlarında depolanmasını, yurtdışına aktarılmasını, üçüncü kişilerle paylaşılmasını açıkça kabul etmektedirler.

İzmir Rotary Kulubü www.izmirrotary.org internet sitesi ya da sosyal medya hesaplarında  ad, soyad, e-posta, adres, telefon, özel nitelikli kişisel veri olarak fotoğraf, video vb. dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın, hizmet talebi, bilgi talebi vb. için  velayet hakkı sahibi katılımcıların   paylaştığı kendilerine ve çocuklarına ait tüm kişisel verileri, bu aydınlatma metnine dahil olan kişisel verilerdir.

Çocuklarının video ile çekilmiş görüntülerini gönderen velayet hakkı sahibi Katılımcılar, iş bu aydınlatma ve açık rıza metnini onaylayarak, özel nitelikli kişisel verilerin de İzmir Rotary Kulübü tarafından belirtilen yarışma faaliyetleri çerçevesinde işlenmesine, paylaşılmasına, depolanmasına ve bu kapsamda iletişime geçilmesine, verilerin yurt içi veya yurt dışında sosyal medya ve dijital alanlara aktarılmasına, açıkça rıza gösterilmiştir.

İzmir Rotary Kulübü tarafından hukuka uygun olarak toplanan çocuklarının video ile çekilmiş görüntülerini gönderen velayet hakkı sahibi katılımcılar ile çocuklarının kişisel verileri, aşağıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir;

İşleme amaçları: İzmir Rotary Kulubü, düzenlediği  “Bana 23 Nisan’ı Anlat” yarışması ile ilgili haber, duyuru, tanıtım, görüntü ve her türlü bilginin resmi internet sitesi ve sosyal medya alanlarında ve hesaplarında üçüncü kişilere yayınlanması, paylaşılması, duyurulması ve bu amaçla tanıtılması, raporlama, doğrulama, değerlendirme vb. işlemlerin yapılması, ilgili kişilerin hukuki  güvenliğinin temini ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, tanıtımın etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası, iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, İzmir Rotary Kulübü/katılımcı  ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, katılımcı  talep ve/veya şikayetlerinin takibi, yetkili kamu kurumu ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi.

Çocuklarının video ile çekilmiş görüntülerini gönderen velayet hakkı sahibi katılımcılar,  kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. İzmir Rotary Kulübü tarafından bu talepler 30 (otuz) gün içerisinde cevaplandırılacaktır.

Ayrıca, katılımcılar çocuklarının görüntülerinin bizzat kendileri tarafından çekildiğini, gönderildiğini, video üzerinde herhangi bir üçüncü kişinin hak sahibi olmadığını, yarışma için çekilmesi ve gönderilmesinden önce herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmadığını ve yayınlanmadığını, video da görüntüsü yer alan çocukların velayet hakkına sahip olduğunu,  gönderilen videonun  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali haklar ile  “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakların ve bu hakları kullanma yetkisi ile Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Medeni Kanunundan doğan hakların kendisine ait olduğunu, videonun İzmir Rotary Kulübü resmi internet sitesi ve/veya sosyal medya hesaplarına veya herhangi bir yöntemle gönderilmesinden itibaren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali hakları kullanma yetkisini İzmir Rotary Kulübü’ne bedelsiz ve süresiz olarak devrettiğini , videoda görüntüsü yer alan çocuklarının iş bu belgede belirtilen amaçlarla kullanılmasına izin verdiğini beyan ve taahhüt ederler.

Sözü edilen video üzerinde, üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakkı iddiasında bulunması halinde, tüm sorumluluk yalnızca videoyu gönderen katılımcıya aittir.

Çocuklarının video görüntülerini gönderen velayet hakkı sahibi katılımcılar, şartname kapsamında videoyu göndermekle kendilerinin ve video görüntülerinde yer alan çocuklarının kişisel verilerinin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini, video üzerindeki mali hakları kullanma yetkisinin devrini onaylamakta ve açıkça izin verdiklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

 

YARIŞMAYA KATILACAK VİDEOLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

 1. Yarışmaya katılacak videolarda tema 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet, demokrasi ve TBMM'nin açılmasının 100. Yıldönümü gibi günün anlam ve öneminin duygulara yansımasını sağlayan özgün çekim olmalıdır.
 2. Video süresi maksimum 3 dakika arasında olmalıdır.
 3. Dereceye giren çocuklarımızın videoları resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımızda yayınlanacaktır.
 4. Yarışmaya katılacak videoların herhangi bir mecra ya da dijital platformlardan alınmamış, tamamen özgün bir video olmasına dikkat etmesi, ayrıca diğer kuruluşların yaptığı bu tür yarışmalara katılmamış olması şarttır. Bu hususlardan herhangi biri tespit edildiği takdirde, videolar hangi aşamada olursa olsun yarışma dışı bırakılır ve yarışmacılara verilen ödül geri alınır. Alıntı videoların sorumluluğu yarışmacıya aittir.

 

BAŞVURU SÜRECİ:

 1. Yarışmacılar, videolarını belirtilen rotaryizmir@yahoo.com mail adresine veya

belirlenen 0533 199 30 76 numaralı whatsapp hattına kendilerinin ve çocuklarının adı soyadı,  yaşı, okulu ve iletişim bilgilerini 25 Nisan 2020 tarihine kadar gönderebilirler.

 1. Zamanında başvuru adresine ulaşmayan videolar ile ilgili hiçbir hak talep ve iddia edilemez.
 2. Videolar dikey çekim yapılarak gönderilecektir.

 

DEĞERLENDİRME:

Videolar jüri tarafından 27 Nisan 2020 tarihinde değerlendirilecektir. Sosyal medya hesaplarımızdan dereceye girenler yayınlanacaktır.

 

ÖDÜL:

Mini tablet, Bluetooth kulaklık, Akıllı saat ve daha birçok sürpriz ödül…

 

Dereceye giren çocuklarımıza ödülleri tüm değerlendirme işlemleri bittikten sonra kargo ile gönderilecektir.

Diğer Toplantılar